sobota, 11 kwietnia 2009

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Michała Drzymały w Rakoniewicach

zawiadamia


że 19 kwietnia 2009 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rakoniewicach przy ul. Starowolsztyńskiej 4
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze

Początek Obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 15.00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 15.30.

Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2008 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2008 roku.
 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2008 roku.
 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2009 rok.
 10. Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 11. Dyskusja.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego) - § 82 pkt 5 statutu PZD
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wysokości i terminów wnoszenia opłat na rzecz Ogrodu - § 82 pkt 7 statutu PZD
  • wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej
  • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2009 r. - §82 pkt 8 statutu PZD.
  • planu pracy i preliminarza finansowego na 2009 rok - § 82 pkt 6 statutu PZD
  • innych dotyczących działalności ogrodu.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Brak komentarzy: